JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU ?

Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
Darraz
Klubowicz
Posty: 5468
Rejestracja: 21 gru 2009, 14:56
Multipla: BYŁA :-(
Lokalizacja: MOSINA
x 112

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU ?

#1 Post autor: Darraz » 3 sty 2012, 19:27

Jeżeli chcesz zostać członkiem Klubu Fiata Multipla staraj się aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu:
- bądź aktywny na forum, podziel się swoją wiedzą, przestrzegaj regulaminu forum,
- staraj się uczestniczyć w lokalnych spotkaniach i ogólnopolskich zlotach,
- staraj się integrować posiadaczy Fiata Multipla w Twojej okolicy, informuj o istnieniu Klubu.

Każdy, kto da się z "dobrej strony" poznać na forum może ubiegać się o członkostwo w Klubie.
Po spełnieniu wymienionych tam warunków można wpłacić składkę na klubowe konto:

NR KONTA 32 1090 2705 0000 0001 1625 9207
KLUB WŁAŚCICIELI I MIŁOŚNIKÓW SAMOCHODÓW FIAT MULTIPLA

W 2024 roczna składka dla członka klubu wynosi 200 zł. Może być opłacana kwartalnie (4x50zł) czy półrocznie (2x100 zł) - jak kto woli. Niestety koszty prowadzenia klubu a przede wszystkim organizacji zlotów są coraz wyższe, klub nie jest w stanie zorganizować zlotu na przyzwoitym poziomie bez Waszego wsparcia.
Przypominamy, że członkowie klubu nie muszą uiszczać wpisowego na zlocie, które dla osób niezrzeszonych wynosi połowę rocznej składki członkowskiej (czyli w chwili obecnej 100 zł) przy pierwszej wizycie na zlocie i całą roczną składkę przy kolejnych. Nietrudno obliczyć, że członkiem klubu jednak warto być!

Aktualny stan konta, to na co przeznaczamy składki oraz stan swoich wpłat można sprawdzić w informacji aktualizowanej przez skarbnika w dziale "sprawy klubowe" --> ogłoszenia zarządu (dział dostępny tylko dla "klubowiczów").

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można zwrócić się do kogokolwiek z zarządu klubu w celu uzyskania wyjaśnień.
2 x
tel. 691 780 705

Awatar użytkownika
miszczu77
Admin
Posty: 2600
Rejestracja: 21 gru 2009, 18:18
Multipla: Doblo 2006 1.9 Multijet 120KM
Skype: miszczu77
Lokalizacja: Łódź
x 88

Re: JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU ?

#2 Post autor: miszczu77 » 10 cze 2018, 21:14

STATUT STOWARZYSZENIA
Klub Właścicieli i Miłośników Samochodów Fiat Multipla

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Właścicieli i Miłośników Samochodów Fiat Multipla” i zwane jest w dalszej części statutu „Klubem”. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „Klub Fiata Multipla”.

§2
Klub jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania marki Fiat Multipla na terenie Polski. Klub umożliwia wszystkim zainteresowanym wymianę doświadczeń oraz wzbogacanie wiedzy technicznej, historycznej, prawnej, kulturalnej i innej związanej z samochodami Fiat Multipla i służy wzajemnym kontaktom użytkowników oraz sympatyków tych samochodów, organizowaniu sportu, turystyki motorowej, imprez towarzyskich i kulturalnych, podnoszenia bezpieczeństwa ruchu i kwalifikacji osób kierujących pojazdami. Klub służy także utrzymaniu kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami firmy Fiat zarówno w Polsce jak i zagranicą.

§3
Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną . Samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków.

§4
Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw, w razie konieczności, Klub może zatrudniać pracowników, powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych, jak również zatrudniać funkcyjnych członków Zarządu.

§6
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym charakterze.

§7
Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Siedziba Klubu znajduje się w Poznaniu.

§8
Klub posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci, własnego logo, może posługiwać się znakami Fiat Multipla. W szczególności znaki firmowe Fiat i Multipla muszą być używane wyłącznie za porozumieniem z osobami uprawnionymi do rozporządzania nimi.

§9
Czas trwania Klubu jest nieograniczony.


Rozdział 2. Cele i środki działania

§10
Celem działalności Klubu jest:
1.zrzeszanie użytkowników i sympatyków samochodów Fiat Multipla;
2.rozwijanie wzajemnych kontaktów użytkowników samochodów Fiat Multipla;
3.popularyzacja marki Fiat Multipla;
4.popularyzowanie historii marki Fiat Multipla;
5.udzielanie porad związanych z eksploatacją, budową, serwisem, warunkami zakupu samochodów Fiat Multipla ;
6.ocena poziomu jakości obsługi w autoryzowanych salonach sprzedaży i autoryzowanych oraz nieautoryzowanych serwisach samochodów Fiat Multipla ;
7.tworzenie lobby użytkowników i sympatyków samochodów Fiat Multipla w Polsce;
8.utrzymywanie kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami firmy Fiat w celu zapewnienia Klubowi jak najlepszego dostępu do informacji na temat produktów i usług oferowanych przez tą firmę;
9.upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
10.organizacja imprez turystycznych i poznawczych w tym grupowych wyjazdów zagranicznych do krajów i miejscowości związanych z imprezami sportowymi (wyścigi, rajdy), imprezami promocyjnymi (targi i wystawy motoryzacyjne) w których bierze udział firma Fiat Multipla, a także do muzeów motoryzacji i sportu samochodowego;
11.utworzenie (w drodze zakupu, darowizny, opracowania, wymiany) i organizacja zbioru dokumentacji technicznych (eksploatacja, naprawa, technologia budowy, itp.) wszystkich modeli samochodów Fiat Multipla oraz materiałów i wydawnictw z zakresu historii firmy Fiat.


§11
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1.prowadzenie stron WWW: oraz grup dyskusyjnych w sieci internet;
2.działalność popularyzującą historię marki Fiat Multipla;
3.organizację imprez sportowych, turystycznych oraz kulturalnych związanych z marką Fiat Multipla;
4.pokazy samochodów Fiat Multipla;
5.testy samochodów Fiat Multipla;
6.testy serwisów i salonów sprzedaży samochodów Fiat Multipla;
7.promocję Klubu oraz marki Fiat Multipla w mediach;
8.utrzymywanie współpracy z oficjalnymi przedstawicielem firmy Fiat w Polsce i zagranicą;
9.uczestnictwo w zlotach zagranicznych;
10.uczestnictwo w imprezach sportowych z udziałem samochodów Fiat;
11.prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń sportowych i technicznych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji kierowców;
12.podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
13.inne formy realizacji celów statutowych Klubu, przyjęte przez Zarząd - w ramach jego uprawnień statutowych.

Rozdział 3. Członkostwo w Klubie

§12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1.Zwyczajnych (posiadających status „klubowicza”);
2.Wspierających;
3.Honorowych (posiadających status „klubowicza honorowego”);

§13
Członkiem Zwyczajnym Klubu („klubowiczem”) może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone lat 18 i nie pozbawiony praw publicznych, posiadający samochód marki Fiat Multipla lub będący sympatykiem tej marki, wykazujący zainteresowanie realizacją celów Klubu.

§14
Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały po złożeniu, przez kandydata na członka, deklaracji przystąpienia do Klubu – wyrażającej się w opłaceniu klubowej składki rocznej (opłacane kwartalnie). Tym samym kandydat zobowiązuje się do przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Klubu oraz do działania na rzecz Klubu.

§15
Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych kandydata, który nie spełnia warunków statutowych.

§16
Członkowie Zwyczajni („klubowicze”) mają prawo do:
1.uczestniczenia w Walnym Zabraniu Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym;
2.zgłaszania postulatów i wniosków oraz wyrażania opinii dotyczących działalności Klubu;
3.udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach, zlotach i imprezach organizowanych przez Klub oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy Klubu;
4.korzystania ze sprzętu i urządzeń klubowych oraz pomocy organizacyjnej;
5.korzystania ze wszelkiego rodzaju zniżek udzielanych członkom Klubu przez współpracujące z Klubem podmioty;
6.noszenia odznak klubowych i reprezentowania jego barw;
7.brania udziału w innych pracach Klubu związanych z realizacją celów statutowych;
8.dobrowolnego wspierania Klubu w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub innej.

§17
Do obowiązków Członków Zwyczajnych Klubu („klubowiczów”) należy:
1.przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
2.czynny udział w pracach Klubu oraz regularne opłacanie składek członkowskich;
3.ochrona majątku i interesów Klubu jako dobra wspólnego;
4.godne reprezentowanie Klubu;
5.popularyzowanie znajomości marki Fiat Multipla, krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6.podnoszenie poziomu wiedzy własnej w zakresie tradycji i techniki firmy Fiat Multipla oraz techniki i bezpieczeństwa jazdy;
7.wzajemne wspieranie się i pomoc członkom Klubu.

§18
Członkiem Wspierającym może być osoba prawna (krajowa lub zagraniczna) bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo), która zadeklaruje bezinteresowną pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub inną na rzecz Klubu.

§19
Przyjęcia w poczet Członków Wspierających Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu, że kandydat lub też upoważniony przedstawiciel kandydata na Członka Wspierającego złożył pisemną deklarację przystąpienia do Klubu, zobowiązał się do przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Klubu oraz działania na jego rzecz poprzez zadeklarowaną pomoc.

§20
Do obowiązków Członków Wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, działanie dla dobra Klubu i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesami Klubu.§21
Członkowie Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu. Poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak Członkowie Zwyczajni.

§22 (wykreślony)
§23 (wykreślony)

§24
Osobie fizycznej lub prawnej szczególnie zasłużonej dla Klubu Zarząd, w drodze uchwały, może przyznać członkostwo honorowe (Członek Honorowy, „klubowicz honorowy”).

§25
Członek Honorowy Klubu („klubowicz honorowy”) posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem wnoszenia składek członkowskich. Ponadto członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział - z głosem doradczym - w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.

§26
Potwierdzeniem członkostwa zwyczajnego i honorowego jest odpowiednia karta klubowa lub legitymacja podpisana przez Prezesa lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu.

§27
Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
Rezygnacji członka zgłoszonej pisemnie na ręce jednego z członków Zarządu.
Śmierci a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji.
Utraty praw obywatelskich członka na mocy prawomocnego wyroku sądu.
Skreślenia z listy członków przez Zarząd na skutek niepłacenia składek.
Z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, obowiązujących regulaminów, rozporządzeń i uchwał władz Klubu lub działania na jego szkodę.

§28
O posiedzeniu, na którym może być podjęta uchwała o skreśleniu członka lub jego wykluczeniu, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie 7 dni wcześniej w celu umożliwienia mu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§29
Uchwała w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka obowiązuje z chwilą jej podjęcia, o czym Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowaną osobę.

§30
Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie powinno być rozpoznane przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane odwołanie, powiadamia się odwołującego z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Odwołujący może w Walnym Zabraniu uczestniczyć i odpierać stawiane mu zarzuty.

Rozdział 4 Władze Klubu

§31
Władzami Klubu są:
1.Walne Zgromadzenie Członków Klubu
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§32
Głosowanie we wszystkich sprawach Klubu odbywa się poprzez osobiste oddanie głosu. Natomiast w sytuacjach wyjątkowych prezes może zarządzić głosowanie drogą elektroniczną.

§33
Wybór Władz Klubu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu, poprzez osobiste oddanie głosu. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§34
O głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków należy powiadomić członków przynajmniej na tydzień przed terminem głosowania wraz z podaniem do wiadomości treści uchwał mających podlegać głosowaniu. Oficjalnym miejscem ogłoszenia uchwał mających podlegać głosowaniu jest klubowa strona internetowa http://www.multiplaklub.pl Ogłoszenie na w/w stronie internetowej w wymaganym terminie treści uchwał podlegających głosowaniu uważane jest za prawidłowe ich ogłoszenie.

§35
Uchwały wszystkich organów władz są ważne, jeżeli zostały powzięte zwykłą większością oddanych głosów .

§36
Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane "za" lub "przeciw" uchwale, która ma być podjęta. W razie równowagi głosów rozstrzyga przewodniczący posiedzenia.

§37
Wszystkie uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Na wniosek każdego z członków Klubu, Zarząd jednogłośnie może zarządzić głosowanie tajne.


§38
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

§39
Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Klubu, który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Klubu, nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Członków musi zostać zarządzone przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

§40
Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.

§41
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd. Zarząd obowiązany jest włączyć uchwałę lub punkt obrad do porządku Walnego Zgromadzenia, jeśli wniosek składa co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu lub Komisja Rewizyjna i jest on złożony Zarządowi co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§42
Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych lub własnej uchwały Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Powinno się ono odbyć w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej.

§43
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.

§44
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1.uchwalanie zmian statutu;
2.uchwalanie wytycznych programowych działalności Klubu;
3.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4.udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za minioną kadencję;
5.wybór członków władz Klubu oraz ich odwoływanie;
6.podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku po rozwiązaniu;
7.rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich ich dotyczących (skreślenia, wykluczenia, udzielenia kary);
8.uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

§45
Zarząd Klubu.
1.Zarząd Klubu składa się z 5 członków
2.Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i kończy z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie dwóch lat.
3.Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybiera on ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów (Członków Zarządu), oraz skarbnika Podział zadań poszczególnych członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd .

§46
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1.kierowanie działalnością Klubu;
2.wybór delegatów do organizacji, których Klub może być członkiem;
3.proponowanie wysokości składki członkowskiej Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia;
4.nadawanie godności Członka Honorowego;
5.przyjmowanie nowych członków w poczet Klubu;
6.udzielania nagród i kar Klubowiczom;
7.uchwalanie regulaminów obowiązujących w Klubie;
8.uchwalanie preliminarzy budżetowych Klubu;
9.zatwierdzanie bilansów i sprawozdań;
10.powoływanie wszelkiego rodzaju komisji doraźnych, uchwalanie ich regulaminu, składu osobowego oraz sposobu działania;
11.podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach członkowskich;
12.uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności statutowej Klubu;
13.podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania ruchomości i nieruchomości;
14.uchwalanie struktury wewnętrznej Klubu, jego biura oraz regulaminu działalności;
15.udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności Klubu oraz określanie wysokości zobowiązań które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Klubu.

§47
Zarząd realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, z podaniem porządku obrad. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów, określa regulamin Zarządu.

§48
O uchwałach podjętych na posiedzeniu Zarządu winni być powiadomieni członkowie Komisji Rewizyjnej.

§49
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia - jeden z członków Zarządu.§50
Komisja Rewizyjna.
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.
3.Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

§51
Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez:
1.przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu;
2.badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodności z budżetem;
3.sporządzanie sprawozdań, które przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Klubu;
4.przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§52
Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych co najmniej raz na pół roku.

§53

Sąd Koleżeński.
1.Sąd Koleżeński jest organem w składzie 3 osobowym, zwoływanym doraźnie przez Zarząd spośród członków Klubu, dla rozstrzygnięcia sporów zaistniałych między członkami Klubu. Każda ze stron ma prawo powołać jednego arbitra a ci powołują superarbitra. W razie braku powołania arbitra przez którąkolwiek ze stron, arbitra tego powołuje Zarząd.
2.Sąd koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz zaznajomieniu się z przedstawionymi dowodami.
3.Sąd koleżeński stosuje kary określone w rozdziale 5 z wyłączeniem orzeczenia czasowego zakazu brania udziału w imprezach klubowych, zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia z Klubu. Dla orzeczenia tych kar wymagane jest zatwierdzenie ich przez Zarząd.
4.Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu, który zaskarżone orzeczenie może uchylić. lub zmienić. Decyzje Zarządu jako organu odwoławczego są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

§54
Mandat członka Komisji Rewizyjnej lub Członka Zarządu wygasa:
1.z chwila złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
2.z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie zwołane w tym celu;
3.z upływem kadencji;
4.z chwilą wygaśnięcia członkostwa w Klubie.

§55
Z chwilą wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej - Zarząd zobowiązany jest podjąć kroki zmierzające do wyboru nowego członka w terminie jednego miesiąca.

§56
(wykreślono)

§57
W sytuacji gdy nastąpiłoby jednoczesne wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – Walne Zgromadzenie ma obowiązek zarządzić natychmiastowe głosowanie w sprawie wyboru nowych władz Klubu.§58
W przypadku ustąpienia członka władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5. Wyróżnienia i kary


§59
Za wyróżniające się wykonywanie obowiązków członka Klubu, w szczególności za aktywny udział w pracach na rzecz i dla dobra Klubu, członkowie mogą być wyróżniani przez Zarząd w formie:
1.pochwały na piśmie;
2.nagród rzeczowych;
3.honorowych odznak Klubu;
4.zniżek w opłatach związanych z uczestnictwem w imprezach klubowych, w których uczestnictwo jest odpłatne.

§60
Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działanie na szkodę Klubu, na członków zwyczajnych w zależności od wagi uchybienia, mogą być nakładane następujące kary:
1.upomnienie;
2.nagana;
3.zakaz czasowego brania udziału w imprezach klubowych;
4.czasowe, trwające nie dłużej niż rok, zawieszenie w prawach członka Klubu;
5.wykluczenie z Klubu.
§61
Karę wykluczenia można nałożyć tylko wobec osoby, co do której w okresie ostatnich dwóch lat stosowano inne kary lub w przypadku działania na szkodę Klubu lub popełnienia przestępstwa ze szkodą dla Klubu czy też innego, którego ciężar stoi w sprzeczności z dobrym imieniem Klubu.

Rozdział 6. Majątek i fundusze

§62
Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa i fundusze.

§63
Na fundusze Klubu składają się:
1.składki członkowskie;
2.dochody z majątku Klubu;
3.darowizny, spadki, zapisy;
4.dotacje;
5.odsetki od lokat.

§64
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§65
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§66
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 7. Rozwiązanie Klubu

§67
Uchwała o rozwiązaniu Klubu może być powzięta zwykłą większością oddanych głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków zwykłych.

§68
Czynności w zakresie likwidacji stowarzyszenia podejmuje Komisja Likwidacyjna, w której skład wchodzi Prezes i dwóch członków stowarzyszenia wybranych zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o likwidacji Klubu.

§69
Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest dokończenie działań i akcji podjętych przez Klub i wykonywanie jego działań statutowych.

§70
Środki pozostałe w dyspozycji Klubu są przeznaczane na cel, który określa Walne Zgromadzenie. Cel ten musi mieścić się w zakresie zamieszczonym w rozdziale "Cele i Środki działania" niniejszego Statutu.

§71
Komisja Likwidacyjna składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru.


Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§72

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Sieraków 4.05.2012r.
0 x

Zablokowany