REGULAMIN 20 ZLOTU FIATA MULTIPLA


REGULAMIN 20 ZLOTU FIATA MULTIPLA – OSTROWIEC 2018 (6-9.06.2019 r.)

1. Zlot jest imprezą niekomercyjną o charakterze towarzysko – krajoznawczym organizowaną przez Klub Fiata Multipla.
2. Uczestnictwo w zlocie jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.
3. Miejscem zlotu są kwatery oraz teren wokół nich należący do właścicieli wynajmowanych przez uczestników zlotu lokali, czyli: Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy „Lotnik”, ul. 11 Listopada 201 oraz ośrodek „Pod sosnami”, ul. 11 Listopada 200 w Staszowie.
4. Każda pełnoletnia osoba przebywająca w miejscu organizacji zlotu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać jego zasad. Regulamin obowiązuje również w lokalizacjach wymienionych w planie zlotu jak i podczas przemieszczania się między tymi lokalizacjami a miejscem zlotu..
5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.
6. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji – wyłączeniem możliwości uczestnictwa w imprezie. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, a także osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
7. Uczestnicy zlotu zobowiązani są również do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez kierownictwo zlotu, jak i osoby wyznaczone do pomocy w trakcie trwania imprezy (osoby te będą w oznaczonych logo klubu kamizelkach odblaskowych), są też wymienione na odwrocie identyfikatorów wydawanych uczestnikom zlotu po przyjeździe na miejsce zlotu.
8. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych bez uprzedniej konsultacji z uczestnikami i rekompensaty. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, by impreza odbyła się zgodnie z planem zlotu a w przypadku zmian uczestnicy zlotu zostali o tym powiadomieni.
10. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu jak i uszkodzenia pojazdów.
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
13. Uczestnicy przybywający na zlot ze swoimi zwierzętami zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych.
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 6 niniejszego regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
15. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 6 niniejszego regulaminu wnoszenia na teren zlotu narkotyków i środków odurzających.
16. Na terenie zlotu nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz stosowania niebezpiecznych manewrów pojazdami
17. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy sytuacji, w której istnieje podejrzenie, że osoba nietrzeźwa mogłaby przemieszczać się pojazdem po ośrodku lub wyjechać za jego teren.
18. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód podczas zlotu, odpowiedzialność za nie ponosi tylko i wyłącznie sprawca zdarzenia i zostaje zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów w celu naprawienia wyrządzonych zniszczeń.
19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na zlocie organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren zlotu osób nie będących członkami ekip zgłoszonych w liście uczestników zlotu na forum Klubu Fiata Multipla jak również pojazdów ekip zgłoszonych, które nie wynajmują kwater w miejscu zlotu.
20. Podczas przemieszczania się pojazdami do miejsc przewidzianych w planie zlotu jak również powrotu z tych miejsc obowiązują przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem art.32 rozdz.5 oddz.10 kodeksu drogowego dotyczącego ruchu pojazdów w kolumnie.
21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmować będzie kierownictwo zlotu.